NAWIGACJA

O świetlicy

Regulamin świetlicy

Regulamin organizacyjny
placówki wsparcia dziennego
Świetlicy Środowiskowej "KROKUS"
w Tomaszowie Lubelskim

 

§ 1

Ustala się Regulamin Organizacyjny placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej "Krokus" w Tomaszowie Lubelskim, zwanej dalej "Świetlicą".

§ 2

Świetlica działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póżn. zm.),

5) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 

                                                                                            § 3

1. Siedzibą Świetlicy jest budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Tomasza Zamojskiego 14 w Tomaszowie Lubelskim.

2. Obszarem działania Świetlicy jest teren Miasta Tomaszów Lubelski

3. Placówka obejmuje opiekę dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.

4. Pobyt dzieci jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Świetlica jest czynna przez cały rok we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 08.00 do 18.00.

6. Placówka dysponuje 30 miejscami.

7. Do placówki dzieci i młodzież kierowane są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub zgłaszają się indywidualnie.

8. Palcówka zapewnia dzieciom:

a) pomoc w nauce,

b) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,

c) stałą pracę z rodziną dziecka.

§ 4

1. Kwalifikacja dzieci do placówki dokonywana jest przez stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

2. W skład stałego zespołu wchodzą: Kierownik świetlicy, pedagog, pracownik socjalny.

3. Do zdań zespołu należy:

a) analiza kart pobytu dziecka,

b) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

c) ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

4. Zespół zbiera się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

5. Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele policji, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych, statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

§ 5

1. 1.Placówka współpracuje z rodziną i realizuje następujące zadania:

a) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, rówieśniczych i osobistych dziecka,

b) pomoc w nauce,

c) wyrównywanie deficytów szkolnych,

d) organizowanie czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, imprez rekreacyjno-turystycznych, wycieczek.

2. Świetlica prowadzi stałą pracę z rodziną, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub.

3. Placówka wsparcia dziennego w celu wspierania funkcji opiekuńczej rodziny współpracuje ze szkołą i policją oraz innymi podmiotami, a w szczególności z pracodawcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi.

4. W swoich działaniach kieruje się przede wszystkim poszanowaniem praw dziecka, jego godności, a w szczególności jego prawa do wychowania we własnym środowisku rodzinnym.

§ 6

1. Do placówki przyjmowane są dzieci z:

a) utrudnioną socjalizacją,

b) wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo,

c) rodzin o niskim standardzie materialno - bytowym,

d) rodzin rozbitych,

e) rodzin z problemem alkoholowym,

f) pozostające bez opieki rodziców w godzinach popołudniowych,

g) wyrażające chęć uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach.

§ 7

1. Placówka stwarza dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego, uczy organizowania czasu wolnego, kształtuje i wpaja powszechnie obowiązujące normy społeczne, uczy samodzielności.

2. Wychowankowie podzieleni są na:

a) grupy szkolne tj.;
- uczniów szkół podstawowych,
- uczniów szkół gimnazjalnych,

b) zespoły zainteresowań: sportowe, turystyczno-ekologiczne, plastyczne i inne wg zainteresowań dzieci

§ 8

1. W świetlicy działa samorząd wychowanków.

2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie, spośród których wybierane są władze samorządu drogą głosowania.

3. W skład samorządu wchodzą:

a) przewodniczący,

b) v-ce przewodniczący,

c) sekretarz,

d) kronikarz,

e) opiekun samorządu wybrany przez dzieci spośród pracowników zatrudnionych w placówce.

4. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli może przedkładać kierownikowi oraz zespołowi okresowej oceny sytuacji dziecka opinie, wnioski i inicjatywy dotyczące:

a) organizacji i warunków pracy świetlicy,

b) przyjmowania i skreślenia z listy wychowanków,

c) nagradzania, karania oraz respektowania praw wychowanków,

d) formach spędzania czasu wolnego, imprezach okolicznościowych, wyjazdach plenerowych.

5. Prawa i obowiązki wychowanków obejmują normy oraz zasady życia społecznego:

a) wychowanek ma prawo do traktowania go zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w placówce m.in. poprzez:
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
- korzystania z pomieszczeń i urządzeń placówki,

c) obowiązki wychowanka:
- pomagać słabszym kolegom,
- brać udział w zorganizowanych zajęciach,
- dbać o ład i porządek, wyposażenie i otoczenie placówki,
- ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
- uznania godności i podmiotowości innych osób,
- szanować mienie placówki,

d) wychowanek może być nagrodzony za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za pracę na rzecz placówki listem pochwalnym do rodziców lub nagrodą rzeczową,

e) wychowanek łamiący regulamin może:
- otrzymać upomnienie ustne,
- być wykluczonym z zajęć na określoną ilość dni od 1 dnia do miesiąca,
- być skreślonym z listy wychowanków placówki,

f) decyzje w w/w sprawach podejmuje Kierownik placówki po zaakceptowaniu przez zespół d/s okresowej oceny i samorząd wychowanków, od decyzji Kierownika placówki wychowanek ma prawo odwołać się do Burmistrza Miasta Tomaszów Lub. w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji.

W sprawach naruszenia zasad przestrzegania praw dziecka wychowanek ma prawo odwołać się do Wojewody Lubelskiego.

§ 9

Kadra zatrudniona w świetlicy:

1. W świetlicy zatrudnione są osoby w ramach umowy o pracę:

a) Kierownik,

b) wychowawcy

c) główny księgowy

2. W zależności od potrzeb zatrudniane są osoby na umowę zlecenie.

§ 10

Pracą Świetlicy kieruje Kierownik, który jest jednocześnie wychowawcą.

1. Do zadań Kierownika Świetlicy należy w szczególności:

a) organizacja pracy w Świetlicy,

b) reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz,

c) sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego Świetlicy,

d) ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania,

e) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

f) okresowe sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Świetlicy,

g) współpraca ze szkołami i innymi instytucjami,

h) współpraca z rodzicami dziecka,

i) planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

2. Kierownik wydaje zarządzenia dotyczące działania Świetlicy.

Bezpośredni nadzór nad Kierownikiem Świetlicy sprawuje Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego.

3. Do zadań wychowawców należy:

a) planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,

b) sprawowanie opieki wychowawczej nad grupą dzieci i młodzieży w świetlicy,

c) nadzorowanie i pomoc w nauce i przygotowaniu zadań domowych,

d) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, systematycznym uczęszczaniem do szkoły oraz postępów w nauce,

e) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informowaniu ich o postępach i niepowodzeniach, zachęcanie do udziału w życiu świetlicy oraz współpracy w pokonywaniu trudności,

f) prowadzenie obowiązującej dokumentacji grupy wychowawczej,

g) prowadzenie pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, pogadanek itp.

h) odpowiedzialność za pomieszczenia i wyposażenie przydzielonej grupie wychowawczej.

4. Do zadań głównego księgowego należy:

a) weryfikowanie dokładności dokumentów i rejestrów, dotyczących wypłat, przychodów i innych finansowych transakcji,

b) przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych,

c) stosowanie wiedzy z zakresu zasad księgowania i praktyki w celu określania i rozwiązywania problemów powstałych w czasie pracy.

§ 11

1. Na działalność placówki przeznaczone są 4 pomieszczenia:

a) sala do odrabiania lekcji,

b) sala do gier i zabaw oraz zajęć sportowych,

c) sala komputerowa,

d) pomieszczenie kuchenne.

2. Placówka wsparcia dziennego zapewnia dzieciom:

a) przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,

b) wyposażenie;
- w przedmioty potrzebne do zajęć,
- w miarę możliwości w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.

3. Liczba dzieci pozostających pod opieką kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce jest odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

4. W czasie zajęć organizowanych poza terenem placówki pod opieką jednego wychowawcy pozostaje nie więcej niż 14 dzieci.

5. W razie nieobecności Kierownika placówki zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 12

1. Dokumentacja prowadzona w placówce jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

2. Świetlica prowadzi następujące rodzaje dokumentacji:

a) dziennik zawierający tematy realizowanych zajęć,

b) roczny plan pracy,

c) teczki osobowe wychowanków:
- wniosek o przyjęcie,
- zgoda rodziców,
- karta pobytu wychowanka,

d) lista obecności wychowanków,

e) dokumentacja Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji.

§ 13

Regulamin został opracowany w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aktualności

Kontakt

  • Świetlica Środowiskowa "Krokus"
    ul. Tomasza Zamojskiego 14
    22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 665 97 95

Galeria zdjęć